6.4.08

Xosé María Álvarez Blázquez. A Pega rabilonga / Os ruíns. Cuestionarios.

Lectura: ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, Os ruíns / A pega rabilonga, Vigo, Galaxia, 2008.

CUESTIONARIO-1
Os ruíns


1. A xeografía nos relatos d' Os ruíns.
2. N' Os ruíns o autor cita o humorista Pitigrilli (Dino Segre) na nota introdutoria. ¿Poderías darlle algunha explicación a este feito? 3. Da lectura d' Os ruíns tira as conclusións pertinentes sobre o xulgar polas aparencias.
4. Repara no relato "O anarquista" e describe as condicións sociais nas que puido abrollar este tipo humano.
5. Sinala e comenta o elemento común que atopamos nos relatos d' Os ruíns.
6. Comenta o cadro de marxinados descritos por Álvarez Blázquez.

7. O autor amosa polos seus personaxes un evidente afecto que o humor ou a ironía con que ás veces os trata non logra esvaecer. Demostra a veracidade / falsidade desta afirmación.

8. A fame é un tema tratado en varias ocasións na poesía e na narrativa de Álvarez Blázquez. Comenta a presenza da fame n' Os ruíns e n' A pega rabilonga.
9. "¡Deus queira que non sexa femia!", sentencia o pai de Liberata. Baseándote no conto ("O sátiro"), describe a situación da muller na época.

CUESTIONARIO-2
A pega rabilonga


10. Aspectos xeográficos máis salientables dos relatos d' A pega rabilonga.
11. A personificación dalgúns animaliños que aparecen nestes relatos.
12. Cita e comenta o elemento común dos relatos d' A pega...
13. ¿Poderías encadrar A pega dentro dun hipotético xénero que nas nosas letras poderiamos chamar "literatura de tesouros"? Cita outros autores e obras. Enumera as características definitorias.
14. Consultando a biografía do autor, ¿poderías dicir del se foi un buscador de tesouros? (Non esquezas xustificar a resposta.)
15. O humor é un trazo permanente na obra de Xosé María Álvarez Blázquez. Procura exemplos nestes relatos que xustifiquen tal afirmación.
16. ¿Podes establecer algunha relación entre os relatos d' A pega e os persoeiros ós que están dedicados?
17. a) A figura do "americano" no conto "A pega rabilonga". b) ¿Coñeces outros "americanos" na nosa literatura?
18. a) Baseándote no conto "A pega rabilonga", ¿poderías explicar a queda da fidalguía en Galicia? b) ¿Podes referir outros autores e obras que traten este mesmo tema?
19. No desenlace do conto "A pega rabilonga" xúntanse un cantos símbolos de decadencia e morte. Relaciona e comenta.
20. "A gavilla" ambiéntanse nunha etapa convulsa da nosa historia. Baseándote no conto e nalgunha outra fonte, ¿poderías describila?
21. Nos contos d' A pega damos con personaxes que viven en soidade. ¿É esta soidade un problema? ¿Trátase dunha escolla persoal dos protagonistas? Dicídeme algo; non quededes calados.
22. Esparexidos polos contos atopamos detalles que sinalan a presenza do autor e amosan a súa actitude ante o que nos está a contar. Sinala e comenta algúns deses detalles.

(Imaxe da páxina da editorial Galaxia.)

Ningún comentario: