5.9.11

Kafka e a boneca viaxeira (de Jordi Sierra). Cuestionario

Boceto de Minia Regos
Cuestionario para o club de lectura de Kafka e a boneca viaxeira (Jordi Sierra).

 1. O Franz Kafka da novela non ten nenos, porque...
 2. ¿Por que crea Franz Kafka o enigma da boneca viaxeira?
 3. ¿Que criterios emprega Kafka para redactar as cartas da boneca?
 4. Kafka sabe que o lerio das cartas vai carrexarlle dificultades. Aínda así, ¿que motivos o animan a seguir?
 5. ¿Por que a veciña ve a Kafka como “un tipo raro”?
 6. ¿Como se pode interpretar o feito de que á boneca lle quede o mundo pequeno?
 7. Segundo a boneca, ¿que importancia teñen os soños?
 8. Caracteriza, segundo a novela, o mundo dos nenos.
 9. ¿Que valor ten a boneca Bríxida para a nena Elsi?
 10. ¿Que información se nos dá na novela sobre a enfermidade de Kafka?
 11. ¿Que dirías da relación entre Dora e Franz? [Quen sinta curiosidade pode botarlle unha ollada ao artigo de José Andrés Rojo, "El amor insondable de Kafka y Felice", El País, 27-11-2013).
 12. ¿Como se estrutura a novela? ¿Terá algún tipo de relación esta estrutura coa temática que trata?
 13. Comenta brevemente os temas principais tratados na novela. ¿Cales son? ¿Como se enfocan?
 14. Na novela vemos dous mundos: o dos adultos e o dos nenos. Confróntaos e a relaciónaos.
 15. ¿Que teme Kafka das preguntas de Elsi?
 16. Entre os personaxes do relato aparecen varias nenas e varias nais. ¿U-los pais?
 17. En realidade, Kafka pensa que o que está a facer coa historia da boneca é unha tolemia. ¿Por que pensa así? ¿Que pensa Dora ó respecto?
 18. Segundo a lectura da novela, ¿cal é a actitude de Kafka respecto da súa obra literaria?
 19. ¿Cando e por que deixa Elsi de lamentar a perda da súa boneca?
 20. Das cartas da boneca, ¿que leccións útiles se poden tirar para a vida?Jordi Sierra i Fabra, Kafka e a boneca viaxeira. Vigo, Galaxia, 2009. Tadución de Carmen Torres París. Ilustracións de Minia Regos.

Ningún comentario: